Plantacja wierzby energetycznej produkt finansowy

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody Jamir S.A. zabronione.

 

PLANTACJA WIERZBY ENERGETYCZNEJ PRODUKT FINANSOWY

 

GDAŃSK MARZEC 2009

 

KIM JESTEŚMY

 

Zespół Jamir SA posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku biomasy oraz zakładania plantacji wierzby energetycznej. Członkowie zespołu uczestniczyli w zakładaniu plantacji wierzby energetycznej o powierzchni ponad 2 000 ha. Ponadto stworzyli wiele opracowań dotyczących rynku biomasy w Polsce, w tym:
program zrównoważonego rozwoju gmin w oparciu o plantacje wierzby wiciowej na cele energetyki lokalnej;
techniczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty współspalania miału węglowego z wierzbą energetycznego na przykładzie MPEC Rypin;
koncepcja i projekt zagospodarowania strefy ochronnej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej z przeznaczeniem pod uprawę wierzby wiciowej Salix viminalis.
Członkowie zespołu Jamir opracowali też m.in. analizy opłacalności zakładania plantacji wierzby energetycznej i koncepcji zagospodarowania terenów z wykorzystaniem wierzby energetycznej. Prowadzili liczne wykłady, szkolenia i seminaria z zakresu roślin energetycznych. W wyniku prowadzenia własnych prac badawczych stali się właścicielami patentów dotyczących nowej odmiany wierzby, urządzenia do zbioru wierzby oraz licznych innowacyjnych opracowań dotyczących systemu nasadzeń wierzby i technologii zbioru roślin energetycznych.

 

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W PLANTACJE WIERZBY ENERGETYCZNEJ

 

Powstaje ogromny długoterminowy rynek zbytu biomasy kreowany przez długoterminowe strategiczne decyzje krajowe i UE, których skutkiem jest bezprecedensowe wsparcie ekonomiczne inwestycji na wszystkich poziomach związanych z produkcją „zielonej energii”.
Dobrze zaplanowane i wykonane plantacje wierzby energetycznej generują wysoką długoterminową oczekiwaną stopę zwrotu szacowaną przez nas, dla typowego projektu, na poziomie ok. 20% p.a., – dla najlepszych konfiguracji może znacznie przekraczać tą wartość.
Projekt charakteryzuje się niskim ryzkiem, ponieważ większość środków związanych z projektem inwestycyjnym jest związana z nabyciem ziemi rolnej.
Projekt charakteryzuje się dużą przewidywalnością, gdyż wydatki inwestycyjne następują w pierwszym roku trwania projektu (precyzyjne określenie kosztów), zaś przychody ze sprzedaży biomasy można zagwarantować podpisując długoterminowe umowy kontraktacyjne z zakładami energetycznymi (możliwość zapewnienia długoterminowego zbytu po wcześniej określonych cenach – decyzja inwestora, który może alternatywnie wybrać drogę korzystania z trendu wzrostowego cen biomasy pochodzącej z celowych plantacji roślin energetycznych).
JAMIR SA oferuje pełną kompleksową długoterminową obsługę projektu, uwalniając inwestora od konieczności samodzielnego prowadzenia działań operacyjnych związanych z plantacją, czyniąc w ten sposób plantację produktem finansowym.

 

RYNEK BIOMASY

W ostatnich dwóch latach nastąpił szybki realny rozwój rynku zbytu biomasy wymuszony drastycznie zaostrzającymi się przepisami dotyczącymi udziału energii ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorstwa energetyczne w ostatnich miesiącach zrealizowały i realizują duże projekty związane z budową specjalistycznych systemów do spalania biomasy lub przystosowania konwencjonalnych pieców do współspalania biomasy (są to wielosetmilionowe inwestycje w skali kraju).
O ile wcześniej przedsiębiorstwa energetyczne poprzestawały na deklaratoryjnym popieraniu idei „zielonej energii”, co nie przekładało się na realne działania i doprowadziło do rozgoryczenia wielu plantatorów roślin energetycznych, zwłaszcza tych, którzy zakładali swoje plantacje przed rokiem 2005, teraz sytuacja się odwróciła i zakłady energetyczne stoją przed widmem posiadania bardzo kosztownych specjalistycznych inwestycji, do których użytkowania będzie brakować biomasy.
Bardzo silnym bodźcem ekonomicznym (niezależnie od rynku uprawnień CO2, który jest niezależnym mechanizmem wspierającym) było wprowadzenia tzw. zielonych certyfikatów otrzymywanych w zamian za produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Przychody uzyskiwane z zielonych certyfikatów producentów „zielonej energii” przekraczają przychody ze sprzedaży prądu. Tak silny bodziec ekonomiczny doprowadził do gwałtownego zwiększenia inwestycji przez zakłady energetyczne w instalacje służące spalaniu lub współspalaniu biomasy.
Zgodnie z § 3 „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii” udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia, które przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiło do umorzenia, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej przez to przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, wynosi nie mniej niż:
1)   7,0 % – w 2008 r.;
2)   8,7 % – w 2009 r.;
3)   10,4 % – w 2010 r.;
4)   10,4 % – w 2011 r.;
5)   10,4 % – w 2012 r.;
6)   10,9 % – w 2013 r.;
7)   11,4 % – w 2014 r.;
8)   11,9 % – w 2015 r.;
9)   12,4 % – w 2016 r.;
10)  12,9 % – w 2017 r.

 

RYNEK BIOMASY (2)

Przedstawione na poprzednim slajdzie limity wynikające z rozporządzenia odnoszą się w szczególności do energii elektrycznej lub ciepła pochodzących:
a)  z elektrowni wodnych oraz z elektrowni wiatrowych,
b)  ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu,
c)  ze słonecznych ogniw
d)  ze źródeł geotermalnych;
Biomasa jako źródło energii odnawialnej jest postrzegana jako najbardziej perspektywiczny obszar przez zakłady energetyczne. Wprowadzenie tak rygorystycznych limitów doprowadziło początkowo do spalania ogromnych ilości leśnej biomasy, powodując wzrost cen i protesty pozostałych sektorów, dla których biomasa leśna jest podstawowym surowcem (zakłady meblarskie i papiernicze). Efektem tego było ograniczenie w ostatnim rozporządzeniu udziału biomasy leśnej dla zakładów energetycznych, promując w ten sposób biomasę z celowych plantacji. Zaowocowało to dalszym wzrostem biomasy z celowych plantacji, która jest już zauważalnie droższa od biomasy leśnej.
Promocja celowych plantacji znalazła również odzwierciedlenie w dotacjach do zakładanych plantacji roślin energetycznych, które zostały ustalone na najwyższym w historii poziomie (4680 zł/ha, w zeszłym roku 4300 zł/ha). Warto nadmienić, że wierzba jest rośliną, która w praktyce dominuje na krajowym rynku trwałych plantacji roślin energetycznych, pozostałe rośliny mają dużo mniejszy udział.

W uzasadnieniu do rozporządzenia ustalającego dopłaty na zakładanie trwałych plantacji roślin energetycznych w roku ubiegłym wskazano , że aby osiągnąć zakładane cele wynikające z obowiązujących przepisów należy zwiększyć wykorzystanie biomasy. Po przeliczeniu średnich plonów postulowane wartości to 340 tys. ha w 2010 r. i 660 tys. ha w 2015 r. – podane wartości dzieli gigantyczna przepaść w zestawieniu z powierzchnią obecnie istniejących plantacji.
Zgodnie z rozporządzeniem przywołanym na poprzednim slajdzie minimalny udział biomasy pochodzenia rolnego, wymagany aby wytworzoną energię można było zaliczyć do wytworzonej z odnawialnych źródeł, liczony zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem w zależności od wartości mocy elektrycznej źródła powinien wynosić w kolejnych latach:

 

Obraz1

 

 

PUBLICZNE WSPARCIE FINANSOWE OZE

Projekty inwestycyjne polegające na uprawie wierzby energetycznej mogą korzystać z szerokiego wachlarza dotacji i bezzwrotnej pomocy finansowej, lub pomocy w uzyskaniu finansowania. Zidentyfikowane przez nas najistotniejsze instrumenty pomocy publicznej to:
Dotacje do kredytu na zakup ziemi rolnej. Na zakup ziemi rolnej do końca 2009 r. można uzyskać preferencyjny kredyt na okres do 15 lat, nie więcej niż na 300ha, przy czym kwota kredytu nie może przekroczyć 80% nakładów inwestycyjnych w gospodarstwo rolne i jednocześnie nie więcej niż 4 mln zł. Oprocentowanie kredytu nie przekracza 1,5 krotności stopy redyskontowej NBP, przy czym kredytobiorca płaci jedynie 25% oprocentowania (nie mniej jednak niż 3,5%) resztę pokrywa Agencja, co w praktyce oznacza, w obecnych warunkach rynkowych, że kredyt udzielany jest przy oprocentowaniu 3,5%.
Dopłata do zakładania trwałych plantacji roślin energetycznych. Dotacja do plantacji wierzby energetycznej wynosiła w ubiegłym roku 4300 zł/ha. Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia na rok 2009 kwota ta ma ulec podwyższeniu do 4680 zł/ha.
Jednolita płatność obszarowa. Kwota JPO uzależniona jest od kursu EURPLN. W związku z aprecjacją EUR w ostatnim czasie spodziewamy się wzrostu JPO. Szacujemy, że w 2009 r. może to być kwota ok. 450 zł/ha.
Płatności do upraw roślin energetycznych. Dotychczasowy program kończy się w 2009 r. Podstawowa stawka wynosi 45 EUR/ha. Nie mamy na razie informacji jak ma wyglądać wsparcie dla upraw roślin energetycznych po 2009 r.
Działalność rolnicza nie podlega podatkowi dochodowemu.
Zwolnienie z podatku dochodowego. Dodatkowo, o ile prowadzona jest inna działalność, dochody uzyskiwane z pozostałej działalności pozarolniczej są zwolnione z podatku dochodowego, o ile udział przychodów uzyskiwanych z działalności rolnej wynosi 60%. Konstrukcja przywileju podatkowego najbardziej zatem premiuje wysokomarżową pozarolniczą działalność, dla takiej dodatkowa korzyść podatkowa jest najwyższa.

Warto również zwrócić uwagę, że obecnie wsparcie dla inwestycji w odnawialną energię, zwłaszcza projekty mieszczące się w kategorii energetyki rozproszonej, osiągnęło bezprecedensową skalę. Inwestycje w OZE wykorzystujące jako nośnik energii biomasę mogą liczyć w znacznej części województw na 50% dotację do kosztów inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych, a nawet, jak to ma miejsce w przypadku województwa małopolskiego 85% zwrot kosztów inwestycji. Niezależnie, równocześnie można korzystać z wielu innych programów pomocowych ze środków unijnych, programów transgranicznych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko na wsparcie energetyki odnawialnej przeznaczono ponad 3,2 mld zł. Jesteśmy przekonani, że tak duże środki przeznaczone na inwestycje w OZE wygenerują ogromny, trudny do zaspokojenia, popyt na biomasę pochodzenia rolnego.

 

KLUCZOWE CZYNNIKI PRZY WYBORZE LOKALIZACJI

Każda plantacja wierzby jest indywidualnym projektem, który będzie się różnił wieloma parametrami. Głównymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji są:
Odległość od odbiorcy zrębka wierzbowego – projekt jest wrażliwy na koszty transportu. Idealna lokalizacja powinna się znajdować w odległości nie większej 50 km od odbiorcy. Jako odległość graniczną przyjmuje się 100 km, przy czym taka odległość może mieć uzasadnienie jedynie w szczególnych przypadkach.
Pewność uzyskania dotacji. Nie wszystkie lokalizacje umożliwiają otrzymywanie dotacji. Ponieważ dotacja do założenia plantacji jest istotnym czynnikiem ekonomicznym powinno być to przedmiotem weryfikacji przed podjęciem decyzji.
Jakość ziemi rolnej – dostępność składników pokarmowych i wody. Wierzba nie jest rośliną wymagającą. Może rosnąć praktycznie wszędzie, nawet na ziemiach mocno skażonych. Jednak w przypadku zakładania plantacji z myślą o wysokich zbiorach i wysokiej stopie zwrotu z inwestycji, w większości wypadków optymalnym wyborem jest nabycie ziemi wysokiej jakości.
Cena ziemi rolnej. Ponieważ zakładamy, że podstawowym biznesem w przypadku zakładania plantacji jest uprawa wierzby energetycznej nie bierzemy pod uwagę istotnego wzrostu wartości zakupionego gruntu. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest poszukiwanie lokalizacji w rejonach Polski, gdzie ziemia rolna jest relatywnie tania – niższe koszty inwestycyjne, wyższa oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Możliwość generowania dodatkowych przychodów. Wierzba energetyczna jest jedną z najskuteczniejszych roślin zaliczanych do grupy fitoremediatorów (oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń organicznych oraz metali ciężkich), dlatego tak często wykorzystywana jest do rekultywacji terenów skażonych oraz ochrony zbiorników wodnych. Znajduje również zastosowanie w utylizacji osadów ściekowych (oczyszczalnie ścieków płacą za odbiór osadu, co przekłada się na dodatkowe przychody od kilkuset do kilku tysięcy złotych na ha, dodatkowo zastosowanie osadów ściekowych na plantacji wierzby ogranicza późniejsze koszty nawożenia plantacji – jest to najbardziej ekologiczna forma utylizacji osadów ściekowych). Możliwość otrzymania dodatkowych środków na rekultywację terenu lub utylizację osadów ściekowych może znacząco podnieść stopę zwrotu z inwestycji.

Trudno znaleźć lokalizację, która łączy w sobie wszystkie korzystne parametry jednocześnie. Oprócz wyżej wymienionych parametrów, brane są pod uwagę pozostałe parametry, w tym ewentualne preferencje lokalizacyjne Klienta, które mogą mieć wpływ na ostatecznie podejmowaną decyzję o wyborze lokalizacji. JAMIR SA oferuje szczegółową analizę wybranych lokalizacji wraz z projekcją finansową zawierającą przewidywane efekty inwestycji oraz analizę wrażliwości na kluczowe czynniki mające wpływ na powodzenie projektu inwestycyjnego.

 

ZIEMIA ROLNA

Ziemia rolna jest niezbędnym składnikiem do prowadzenia plantacji. W praktyce stanowi nierozerwalny element inwestycji bez którego cały projekt nie może zostać zrealizowany. Jednak z inwestycyjnego punktu widzenia możemy podzielić projekt na dwie części: jedna to inwestycja w zakup ziemi rolnej, druga to prowadzenie plantacji wierzby energetycznej. Rekomendowany przez nas okres użytkowania plantacji wynosi 25 lat (po tym okresie plonowanie wierzby zaczyna szybko spadać, można oczywiście odnowić plantację po tym okresie).
Wydatki na nabycie ziemi rolnej stanowią lwią część kosztów inwestycyjnych. Pragniemy podkreślić ten fakt, co jak sądzimy umożliwia lepsze zrozumienie charakteru projektu inwestycyjnego. Ziemia jest dobrem które się nie zużywa. Ziemia umożliwia prowadzenie planacji wierzby energetycznej, która sama w sobie jest inwestycją o znacznie niższych nakładach, jeżeli te dwa składniki inwestycji byłby rozpatrywane oddzielnie.
Warto zwrócić uwagę, że nawet przy istotnym wzroście wartości nabytej ziemi, przy tak długim horyzoncie inwestycyjnym (25 lat), ten składnik aktywów nie generuje do zakończenia inwestycji żadnych dodatnich przepływów pieniężnych. Cały wzrost wartości jest akumulowany. Ta specyfika inwestycji w ziemię powoduje, że projekt nawet pomimo wysokiej rentowności, nie generuje wysokich szybkich bieżących przepływów gotówki. Nie oznacza to jednak, że projekt z tego powodu charakteryzuje się bardzo niską płynnością, ponieważ plantację wierzby energetycznej można sprzedać, a w skrajnym przypadku można przy relatywnie niewielkich nakładach usunąć plantację i sprzedać ziemię. W naszej ocenie płynność projektu nie różni się specjalnie od innych inwestycji prowadzonych na rynku nieruchomości.
Zakup ziemi rolnej uważamy za bardzo perspektywiczną inwestycję. Patrząc na długoterminowe trendy wzrostu wartości ziemi rolnej w krajach o ustabilizowanej gospodarce możemy stwierdzić, że wzrost wartości ziemi następuje w tempie nie mniejszym niż stopa inflacji, a do rzadkości nie należą momenty, w których następuje gwałtowne przyspieszenia wzrostu wartości ziemi rolnej.
Warto przy tym popatrzeć globalnie na zasoby ziemi. Jej podaż z pewnością jest ograniczona (przewidujemy, że w horyzoncie czasowym projektu inwestycyjnego nie ulegnie to zmianie:). Następuje systematyczny szybki wzrost populacji ludności naszej planety i nic nie wskazuje na to aby ta tendencja w najbliższych dziesięcioleciach miała ulec zahamowaniu. O zasoby ziemi rolnictwo konkuruje z coraz większymi potrzebami mieszkaniowymi rosnącej liczby ludności, z rozwijającym się przemysłem (zwłaszcza w krajach rozwijających się), który systematycznie powiększa zajmowany obszar oraz rozwijające się tereny przeznaczane pod rekreację i turystykę.
W ramach areału ziemi uprawnej pojawił się nowy konkurent – plantacje roślin energetycznych. Ogromne plantacje trzciny cukrowej w Brazylii, czy kukurydzy w USA dostarczające surowca do produkcji biopaliw. W ramach produkcji rolnej warto również zauważyć, że wraz z szybkim wzrostem dochodów ludności w krajach rozwijających się o niskim dochodzie na mieszkańca, znaczna część przyrostu dochodu jest przeznaczana na poprawę diety zarówno w aspekcie ilościowym jak i wzroście spożycia mięsa (co generuje dodatkowe zapotrzebowanie na ziemie przeznaczane do hodowli zwierząt oraz na uprawy paszowe). Mechanizm ten powoduje, że wzrost globalnego spożycia następuje znacznie szybciej niż przyrost ludności.
Nie zamierzamy roztaczać maltuzjańskiej wizji przyszłości. Dotychczas szybkie ulepszanie w wydajności produkcji rolnej oraz wzrost areału ziemi uprawnej poprzez masowe wycinanie lasów w krajach rozwijających się umożliwiały dalszy wzrost globalnej populacji ludności. Czas pokaże, czy w przyszłości rozwój technologii upraw będzie na tyle szybki aby sprostać wszystkim wyzwaniom, które niesie przyszłość, zwłaszcza limitowanym zasobom energetycznym, na których opiera się nowoczesne wysokowydajne rolnictwo.

 

PARAMETRY EKONOMICZNE

Jak już wcześniej wspominaliśmy każda z rozpatrywanych lokalizacji powinna być indywidualnie rozpatrywana. Przy wyborze konkretnej lokalizacji przeprowadzamy szczegółową analizę wraz z projekcją przepływów gotówkowych i analizą wrażliwości na kluczowe czynniki. Poniżej prezentujemy założenie ekonomiczne dla typowej plantacji, dla której znalezienie odpowiadającej jej lokalizacji w rzeczywistości nie powinno nastręczać nadmiernych trudności:
Powierzchnia plantacji – 300 ha (kalkulacje wykonane są dla 300 ha działki, zważywszy jednak fakt, że plantacja wierzby jest projektem dobrze skalowalnym, może to być jednorazowo powierzchnia mniejsza, nie mniejsza jednak niż 30 ha).
Cena gruntu – 15 000 zł za ha (ponieważ plantacja jest zakładana na własnych gruntach prezentujemy rentowność w dwóch wariantach, z uwzględnieniem kapitału zaangażowanego w grunt dla przyjętej przez nas wartości 15 tys. za ha i bez dla porównania).
Nabycie gruntu finansowane kredytem preferencyjnym (80%) w okresie 15 lat przy oprocentowaniu 3,5% p.a. (prowizja od kredytu 1,5%).
Koszt założenie plantacji oraz jej pielęgnacji przez pierwszy rok – 8 500 zł za ha
Dotacja do założenia plantacji – 4 680 zł za ha
Jednolita płatność obszarowa – 450 zł / ha / rok
Dotacje do upraw roślin energetycznych – brak (spodziewamy się, że jakaś forma wsparcia zostanie ustalona, ponieważ nie dysponujemy w chwili obecnej informacjami na temat jej planowanej wysokości po roku 2009 postanowiliśmy dla celów niniejszej projekcji przyjąć jej brak)
Trzyletni plon (rekomendowany przez nas cykl) mokrego zrębka – 90 ton z ha (pierwszy okres trzyletni, bez ścinki sanitarnej po pierwszym roku, 60 t/ha, lub ze ścinką sanitarną wówczas następny cykl będzie dwuletni – efekty ekonomiczne zbliżone).
Odległość od odbiorcy biomasy – 50 km
Koszty zbioru specjalistycznym kombajnem – 22 zł za tonę
Koszty załadunku i transportu – 40 zł za tonę
Cena tony mokrego zrębka wierzbowego – 160 zł za tonę
Średnioroczny koszt pielęgnacji plantacji 800 zł za ha.
Podatek rolny – 120 zł za ha
Wykorzystanie grzybów mikoryzowych (często przez nas rekomendowane w konkretnych lokalizacjach) – brak
Dodatkowe przychody z tytułu fitoremediacji – brak
Przychody z tytułu wykorzystania dodatkowej tarczy podatkowej – brak
Uwzględnienie ewentualnych dodatkowych kosztów pozaoperacyjnych – brak
Wszystkie parametry ekonomiczne są indeksowane przyjętą wartością inflacji w wysokości 3% p.a.
Roczny wzrost wartości ziemi rolnej został przyjęty w wysokości przyjętej inflacji, tj. 3% p.a. W projekcji przyjęto, że po zakończeniu projektu inwestycyjnego nastąpi sprzedaż ziemi, więc przepływ gotówkowy z tytułu realizacji największego składnika majątkowego pojawia się dopiero po zakończeniu projektu.
Koszt likwidacji plantacji i przywrócenia ziemi do stanu pierwotnego po zakończeniu projektu inwestycyjnego – 900 zł za ha w cenach dzisiejszych (w projekcji finansowej zindeksowany oczywiście o zakładaną inflację).

 

NPV (WARIANT BEZ WYDATKÓW NA ZAKUP ZIEMI) W ZALEŻNOŚCI OD WYSKOŚCI WYMAGANEJ STOPY ZWROTU

 

Obraz3

Przykładowy projekt charakteryzuje się wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) nieznacznie przekraczającą 31%.

NPV (WARIANT Z ZAKUPEM ZIEMI) W ZALEŻNOŚCI OD WYSKOŚCI WYMAGANEJ STOPY ZWROTU

 

Obraz4

Przykładowy projekt charakteryzuje się wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) nieznacznie przekraczającą 16%.

 

CF I DCF DLA WYMAGANEJ STOPY ZWROTU 20% (WARIANT BEZ WYDATKÓW NA ZAKUP ZIEMI)

 

Obraz5

Na prezentowanym wykresie został przedstawiony skumulowany CF (wartości nominalne), oraz skumulowane zdyskontowane stopą 20% przepływy pieniężne. Dla prezentowanego projektu maksymalne zaangażowanie kapitału Inwestora związane z wydatkami inwestycyjnymi osiąga wartość ok. 2,6 mln zł. Główne wydatki inwestycyjne służą sfinansowaniu założenia plantacji oraz jej pielęgnacji przez pierwsze lata.
Wykres sporządzony jest dla okresów kwartalnych. Na życzenie możemy przekazać szczegółowo rozpisaną projekcję w rozbiciu na poszczególne składowe kosztów i przychodów.

 

CF I DCF DLA WYMAGANEJ STOPY ZWROTU 12,5% (WARIANT Z ZAKUPEM ZIEMI)

 

Obraz6

 

Na prezentowanym wykresie został przedstawiony skumulowany CF (wartości nominalne), oraz skumulowane zdyskontowane stopą 12,5% przepływy pieniężne. Dla prezentowanego projektu maksymalne zaangażowanie kapitału Inwestora związane z wydatkami inwestycyjnymi osiąga wartość ok. 3,8 mln zł. Główne wydatki inwestycyjne służą sfinansowaniu założenia plantacji oraz jej pielęgnacji przez pierwsze lata oraz pokryciu wkładu własnego na zakup ziemi rolnej (przyjęty koszt ziemi to 4,5 mln zł z czego 3,6 mln zł sfinansowano kredytem preferencyjnym).
Wykres sporządzony jest dla okresów kwartalnych. Na życzenie możemy przekazać szczegółowo rozpisaną projekcję w rozbiciu na poszczególne składowe kosztów i przychodów.

 

CF (WARIANT BEZ WYDATKÓW NA ZAKUP ZIEMI)

Obraz7

W pierwszych latach plantacji można dokonać wyboru co do czasu pierwszego zbioru. Z naszego doświadczenia wynika, że ostatecznie ma to niewielki wpływ na rentowność projektu, więc istnieje tu spora elastyczność przy czasowym modelowaniu kształtu projektu

CF (DLA WARIANTU Z PREFERENCYJNYM KREDYTEM NA ZAKUP ZIEMI)
ZAŁĄCZNIKI

 

Obraz8

Lata, w których dokonywany jest zbiór wierzby zaznaczone są na zielono. Wierzbę zbiera się zimą, z reguły jest to pierwszy kwartał. W przypadku areałów powyżej 100 ha można zaprojektować plantację w ten sposób, że podzieli się ją na trzy części. Plantację prowadzi się w ten sposób aby w każdym roku dokonywać zbiorów z jednej części, co powoduje, że cały projekt ma regularniejsze dodatnie przepływ pieniężna każdego roku, po rozpoczęciu plonowania.

 

 

KONTAKT

 

Mirosław Maciocha – Prezes Zarządu
tel. 516 071 835
e-mail: mirek@jamir.pl

 

JAMIR SA

ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
tel./fax.: ( 042 ) 215 05 72
e-mail: biuro@jamir.pl; www.jamir.pl

 

Andrzej Puślecki – Prezes Zarządu
tel. 502 982 211
e-mail: andrzej.puslecki@talentinvestment.pl

 

Grzegorz Wójtowicz – Wiceprezes Zarządu
tel. 501 456 222
e-mail: grzegorz.wojtowicz@talentinvestment.pl

 

Talent Investment SA
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
tel.: ( 058 ) 719 10 63
fax: ( 058 ) 719 67 62